POVODŇOVÝ PLÁN OBCE BŘEZINY

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Březiny ID dPP:11174 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Březiny podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Polička. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Březiny a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a webovém prostředí na by.povodnoveplany.cz  .                                                                                                                                               

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Svratka s bezejmennými přítoky
  • Hlučál

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM054911/2014-219/To
ze dne 25. 11. 2014

Lesy České republiky, s. p., ST Brno

Č. j.: LCR952/004544/2014 ze dne 19. 11. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Č. j.: MP/22527/2014/OÚPRaŽP/KlR ze dne 18. 11. 2014
Osoba zodpovědná za GDPR:
Ing. Josef Zavoral, tel: +420 737 007 486, mail: josef.zavoral@enterpolicka.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 10.2015
organizační část 10.2015
grafická část 10.2015
přílohy 10.2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10.2015
offline verze 10.2015
digitalizovaná verze 10.2015
databáze POVIS 10.2015

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.