Činnost PK obce při jednotlivých SPAPK zahajuje činnost od okamžiku vyhlášení II. SPA na Svratce – profil HP C1 BY v obci Březiny.


Vyhlašování II. a III. SPA a dalších informací o vývoji povodňové situace zajišťuje PK prostřednictvím sirény, obecního rozhlasu nebo mobilních megafonů.


V době povodně je stanoviště PK v budově OÚ – Březiny č.p. 32, případně na místě, které s ohledem na konkrétní povodňovou situaci určí předseda PK.


V případě rizika výskytu povodně z přívalových srážek je nutné neprodleně informovat obyvatele ohroženého území, např. prostřednictvím obecního rozhlasu.Při dosažení I. SPA

Každý pracovník OÚ, který přijme zprávu o povodňovém stavu, předá informaci nejbližšímu členu PK, který je pracovníkem OÚ. Ten uvědomí o povodňovém stavu předsedu PK, nebo pověřeného zástupce a ostatní členy PK.

 • Aktivace pracoviště PK obce Březiny.
 • Provede kontrolu spojení s nadřízenými a podřízenými orgány.
 • Podání informace a ověření skutečné situace u HZS Pardubického kraje.
 • Ověří vývoj povodňového stavu u obce Křižánky (Svratka).
 • Aktivizace činnosti hlásné a hlídkové služby obce Březiny.
 • Monitorování předpovědi a výstražných zpráv od ČHMÚ.
  • Na základě informací se vyhodnotí možný vývoj v obci Březiny.
  • Podle vývoje situace provést varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území.
 • Zápis do povodňové knihy.
 • Provádění evidenčních a dokumentačních prací. 
 • Povodňové zabezpečovací práce na vodních tocích.
  • Rozrušování ledových celin a zácp na vodním toku.
  • Odstraňování naplavených překážek, znemožňujících plynulý odtok vody ve vodním toku.
  • Ochrana přirozeného koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a v opatřeních proti vylití vody v ohrožených místech.
  • Nouzové zajištění břehových nátrží.
 • Povodňové zabezpečovací práce na objektech.
  • Odstraňování překážek v profilu objektů - propustky, lávky, mostky.
  • Opatření proti zpětnému vzdutí u objektů - propustků, lávek a mostků.


Při vyhlášení II. SPA

Předseda, místopředseda, tajemník nebo pověřený člen PK:

 • Zajistí aktivaci povodňové komise obce Březiny.
  • Aktivace všech vyčleněných sil a prostředků (jednotka SDH).
 • Zajistí neustálé sledování určených úseků toků hlídkovou službou.
  • Hlášení nadřízeným orgánům.
  • Ověření povodňového stavu u obce Křižánky (Svratka).
 • Zajistí prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce toků.
  • Zjistí předpokládaný vývoj povodňové situace - ČHMÚ, VH dispečink.
 • Zajistí bezpečnost osob ve spolupráci s HZS Pardubického kraje varováním o nebezpečí.
  • Varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území o vyhlášení II. SPA na vodním toku - sirénou v obci a dále rozhlasem s informací o stavu a aktivitě nutné k překonání stavu.
  • Výzva občanů k přemístění motorových vozidel z aktivní zóny záplavového území a výzva k ochraně vlastního majetku.
 • Zajištění organizačního a materiálního zabezpečení pro průběh povodně.
  • Prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace.
  • Prověření připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků.
  • Prověří připravenost mechanizačních prostředků a potřebného materiálu pro mechanizaci.
 • Zajistí provedení povodňových zabezpečovacích prací na vodních tocích a objektech.
  • Zajištění písku, pytlů a lopat pro pískování.
  • Zahájení technických opatření k zabránění rozlivům, protržení hrází a škodám na majetku - zejména zvýšením hrází pytli s pískem.
  • Zahájení opatření k odvádění, popřípadě odčerpávání vnitřních vod a vod ze zaplaveného území.
 • Bezpečnostní opatření k zajištění plynulosti dopravy a omezení pohybu osob u frekventovaných míst, podél toku Svratky a jejích bezejmenných přítoků, v úsecích podmáčených hrází a mostů.
 • Provede zápis do povodňové knihy (včetně odvolání II. SPA).
 • Provádění evidenčních a dokumentačních prací.

Při stoupající tendenci hladin na tocích je nutné:

 • Aktivizovat hlídkovou službu a provést kontrolu problematických míst, případně tato místa zabezpečí (policejní pásky a tyče pro osazení podél toku nebo na frekventovaných místech).
 • Aktivizovat jednotku sboru dobrovolných hasičů na území obce Březiny.


Při vyhlášení III. SPA

Předseda, místopředseda, tajemník nebo pověřený člen PK zajistí:

 • Trvalou pohotovost všech členů PK obce Březiny. 
 • Informace o předpokládaném vývoji povodňové situace - ČHMÚ, VH dispečink.
 • Vyrozumění o vyhlášení III. SPA okolních HZS přes operačního důstojníka HZS Pardubického kraje (ve spolupráci s HZS je provedeno varování obyvatelstva o nebezpečí)
  • Varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území o vyhlášení III. SPA.
  • Výzva občanům v ohroženém území k ochraně vlastního majetku.
 • Vyrozumění správců všech sítí o rozsahu zatopeného území a vyzvání k zabezpečení jejich sítí v souladu s jejich provozními řády.
 • Aktivizace – evakuačních míst, smluvní lékařské služby, mechanizace, autodopravce pro evakuaci a odborné technické pomoci - dle potřeb a nutného rozsahu.
  • Ředitel evakuačního místa zahájí přípravu na vystrojení evakuačního místa, povede evidenci evakuovaných obyvatel (požadavky na stravování, lehátka, lůžkoviny, přikrývky, oděvy ze skladu).
  • Občané v ohrožené oblasti se vyzvou k evakuaci do místa shromáždění pro evakuaci.
 • Povodňové zabezpečovací a záchranné práce.
  • Zvyšování a zpevňování hrází zatěžováním vzdušné strany pytli s pískem.
  • Opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených, nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a odsun obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění na místo povodní již neohrožené.
 • Bezpečnostní opatření k zajištění hlídek v evakuovaných oblastech proti rozkrádání a rabování.
 • HZS zabezpečuje, aby se na konstrukcích mostů nebo lávek nezachytávaly splavené kmeny a jiné předměty.
 • Provedení zápisu do povodňové knihy.

V případě výpadku zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu je nutno zajistit cisterny s pitnou vodou. Rozmístění cisteren bude operativně upraveno v závislosti na rozsahu výpadku vodovodní sítě. Hlavní stanoviště pro cisterny je:

Místo

Kapacita

autobusová zastávka Březiny, u Valeckých

cisterna - 1 ks

autobusová zastávka Březiny, u Musílků

cisterna - 1 ks

Žádost o cisterny od firmy VHOS a. s. Moravská Třebová.


V případě vybřežení

Předseda, místopředseda nebo pověřený člen PK obce zajistí:

 • Požadavek na Policie ČR a SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Polička o vyznačení uzávěry silnice III/35725 směr Křižánky.
 • Požadavek o uzavření místních komunikací (zajistí JSDH).
 • Provedení evidence obyvatel v zatopené oblasti.
 • Provedení evidence evakuovaných osob - následně zjišťuje osoby, které zůstaly v zatopené oblasti.
 • Provedení evidence pohřešovaných osob (na základě žádostí příbuzných a známých) a evidence starých a imobilních osob, ověří se, zda jsou evakuování, případně jsou vyhledáváni v  bydlišti a dále je zjišťován jejich pobyt od sousedů a známých.
 • Povolání smluvního statika k posouzení ohrožených staveb - občané z ohrožených staveb jsou evakuováni (HZS Pardubického kraje, PČR, JSDH).
 • Zajištění dezinfekčních prostředků pro potřebu zaplavených nemovitostí.

Po celou dobu platnosti III. SPA je zabezpečována foto a video dokumentace pracovníkem PK.


V případě potřeby rozhodne předseda PK o organizaci střídání 1. a 2. směny povodňového štábu:

1. směna slouží od 07.00 do 20.00 hod

2. směna slouží od 19.30 do 07.30 hodFirmy a podniky v ohroženém území provádí ochranná opatření, zabezpečení osob, majetku a materiálu, evakuaci osob a techniky dle svých povodňových plánů (nutno je vyzvat k jejich vypracování/aktualizaci)Policie ČR zabezpečí v evakuované oblasti ochranu majetku.