B. Věcná část


Charakteristika zájmového území

Obec Březiny se rozkládá v údolí řeky Svratky, 43 km jihovýchodně od krajského města Pardubice, pod západními vrcholky Žďárské vrchoviny. Leží v Pardubickém kraji, okres Svitavy. Obcí s rozšířenou působností je Polička. Sousedí s obcemi Křižánky, Sněžné, Krásné, Pustá Rybná a městem Svratka. V současné době katastrální výměra obce činí 721 ha. Charakteristickou zástavbou obce jsou rodinné domy jedno a dvoupodlažní se sedlovými střechami. Velkou část katastru tvoří louky a smíšené lesy. Pozemky obce jsou kopcovitého rázu v průměrné výšce 605 m. n. m.

Ke dni 1. 1. 2014 zde žije 152 obyvatel. Z hlediska evropských statistických jednotek náleží Březiny do regionu Severovýchod (NUTS2 – CZ05) a je součástí svazku obcí Mikroregion Poličsko, svazku obcí, který vytvořilo s obcemi - Borová, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín.

Se sousedními Křižánkami směrem západním je obec spojena silnicí III/35725 s napojením na silnici II/354 a obcí Pustá Rybná směrem severovýchodním, je obec spojena silnicí III/35725 s napojením na silnici II/357 a dále po silnici II/353 na město Polička. Silnice III/35725 vede zastavěnou částí obce.

Páteřním tokem je řeka Svratka, která v obci přijímá několik bezejmenných přítoků. Řeka Svratka zde protéká v těsné blízkosti jak silnice, tak i obytných domů.


Geomorfologické a geologické poměry

Území lze rozdělit geomorfologicky na stále stejném základě – systém hercynský, provincie česká vysočina, subprovincie II Českomoravská soustava. Prameniště Svratky se nalézá v okrsku Devítiskalská vrchovina v celku Hornosvratecká vrchovina a podcelku Žďárské vrchy.

Geologická skladba svrateckého povodí je poměrně členitá. Území bylo utvořeno v mladších prvohorách. Hercynské vrásnění oblast zformovalo, ale ta byla postupně vlivem vlhka a tepla zerodováno a zaplaveno z části mořem. Intenzivní alpínské vrásnění rozlámalo následně Český masív na kry. Některé oblasti byly vyzdviženy, zatímco jiné opakovaně zaplavovány mořem. Čtvrtohory přinesly pravidelné střídání dob ledových a meziledových a s tím související vznik kamenných moří nacházejících se v pramenné oblasti Svratky, působením mrazového zvětrávání. Řek dob ledových skomíraly na malou vodnost, což podporovalo proces sedimentace v jejich korytech, naopak s táním v dobách meziledových souvisí zvýšení vodnosti a s tím zase vymílání nashromážděných sedimentů a vznik říčních teras, např. řeky Svratky. Pro horní část povodí Svratky jsou typické proteozoické assyntsky zvrásněné horniny, s různě silným variským přepracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly).


Pedologické poměry

Povodí Svratky v zájmovém území obklopují dystrické kambizemě. Kambizem je pro ČR typickým půdním pokryvem. Udává se, že se vyskytuje na 45% zemědělského půdního fondu. Je představitelem referenční třídy kambisoly.

Zemědělsky je jejich využití relativně komplikované, protože se většinou vyskytují na svazích (v širokém rozpětí nadmořských výšek 300 – 1000 m n.m.) náchylných k erozní činnosti.

Obrázek 2 Potenciální ohrožení katastrů vodní erozí


Klimatické poměry

Klimaticky se obec Březiny nachází v chladné oblasti CH7 (západní část). Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje okolo 5 - 7 °C, průměrné roční úhrny srážek pak okolo 700 - 900 mm.

Počet letních dní                                                     10-30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více          120-140

Počet dní s mrazem                                                140-160

Počet ledových dní                                                  50-60

Průměrná lednová teplota (°C)                                  -3 - -4

Průměrná červencová teplota (°C)                            15-16

Průměrná dubnová teplota (°C)                                 4-6

Průměrná říjnová teplota (°C)                                    6-7

Průměr. počet dní se srážkami 1 mm a více             120-130

Suma srážek ve vegetačním období (mm)                500-600

Suma srážek v zimním období (mm)                        350-400

Počet dní se sněhovou pokrývkou                            100-120

Počet dnů zamračených                                          150-160

Počet jasných dní                                                    40-50