Stanovená záplavová území


Pojem „záplavová území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.


Na území obce Březiny je stanoveno záplavové území Svratky (viz. mapa >>), které stanovil OkÚ RŽP Žďár nad Sázavou dne 21.5.2001 pod č.j. ŽP Vod. 1765/01/Kl.


Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou vizualizovaná v Digitálním povodňovém plánu ČR (dPP ČR) – www.dppcr.cz . Dále budou v případě stanovení obsažena v grafické části dPP obce Březiny (viz grafická část tohoto PP - Záplavové území Březiny dPP ČR >> )