Organizace řízení ochrany před povodněmi v ČR


Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.


a) V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

 • Městský úřad Polička,
 • Krajský úřad Pardubického kraje,
 • Ministerstvo životního prostředí ČR,

Zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra ČR


b) V době povodně jsou povodňovými orgány:

 • Povodňová komise obce Březiny řízená předsedou
 • PK obce s rozšířenou působností (PK ORP) Polička
 • PK Pardubického kraje (KPK Pardubického kraje)
 • ÚPK ústřední povodňová komise ČR

c) Ostatními účastníky ochrany před povodněmi, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi obce Březiny, jsou zejména:

 • Centrální a regionální pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ (CPP, RPP - ČHMÚ) - ČHMÚ Praha, pobočka Brno,
 • Správce povodí - Povodí Moravy s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno, provoz Bystřice nad Pernštejnem
 • Ostatní správci vodních toků: Lesy ČR s.p. - oblast povodí Dyje, Brno; vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně

Složky integrovaného záchranného systému (IZS)

 • hasičské záchranné sbory (HZS) vč. sborů dobrovolných hasičů (SDH)
 • policie ČR
 • zdravotní a hygienická služba