Povodňová komise obce Březiny


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.


PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Polička. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).


Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Březiny, č.p. 32


Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Březiny


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.


Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Březiny a v součinnosti s HZS Pardubického kraje.


Povodňová komise obce Březiny

Obec Březiny, č.p. 32, 572 01 Březiny

Telefon: 773 821 661

E-mail: obec@breziny.net

Web:  www.breziny.net  


Seznam členů PK obce Březiny

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt - telefon

1

Luňáček Martin

předseda

Březiny 32, 572 01 Březiny

773 821 661

2

Musílek, Tomáš

místopředseda

Březiny 32, 572 01 Březiny - velitel SDH

731 612 052

3

Musílek, Daniel

člen

Březiny 32, 572 01 Březiny - strojník SDH

731 612 051

4

Měšťan, Stanislav

člen

Březiny 32, 572 01 Březiny - člen SDH

773 821 677

5

Lapáček, Milan

zapisovatel

Březiny 32, 572 01 Březiny

721 957 678