Povodňová komise obce Březiny


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.


PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Polička. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).


Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Březiny, č.p. 32


Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Březiny


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.


Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Březiny a v součinnosti s HZS Pardubického kraje.


Povodňová komise obce Březiny

Obec Březiny, č.p. 32, 572 01 Březiny

Telefon +420 461 746 553

E-mail: obec@breziny.net

Web:  www.breziny.net  


Seznam členů PK obce Březiny

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Dudek, Tomáš,  Ing.

předseda

Březiny 32, 572 01 Březiny

605 920 951

Musílek, Tomáš

místopředseda

Březiny 32, 572 01 Březiny

731 612 052

Měšťan, Stanislav

člen

Březiny 32, 572 01 Březiny

731 183 676

Musílek, Daniel

člen

Březiny 32, 572 01 Březiny

731 612 051

Tomášková, Irena

člen - zapisovatel

Březiny 32, 572 01 Březiny

737 455 039