Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity


Informace o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na řece Svratce ve sledovaných profilech – vodoměrných stanicích poskytuje dispečink Povodí Moravy, s. p. Brno na základě údajů z hlásných profilů kategorie A - telefonicky, el. poštou na  obce s rozšířenou působností, Pardubický kraj a (K)OPIS HZS. Z ORP Polička je informace o dosažení SPA předáváno na PK obce Březiny.


1. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky 1. SPA na vodních tocích, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Polička
  • HZS Pardubického kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků
  • občanů

2. SPA - Stav pohotovosti SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky 2. SPA na vodních tocích nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryto toku
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Polička
  • HZS Pardubického kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

3. SPA - Stav ohrožení SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky 3. SPA na vodních tocích nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Polička
  • HZS Pardubického kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

2. SPA a 3. SPA - vyhlašuje předseda PK v součinnosti se členy PK a HZS Pardubického kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na toku Svratka pomocí sirény a hlášení obecním rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/nebezpečí. Současně zapíše datum a čas vyhlášení 2. SPA a následně 3. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Pardubického kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Polička a KPK Pardubického kraje.


V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý (může nastat zejména na drobných tocích na území obce) a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit III. SPA pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze předpovědět, je nutno jednat rychle a operativně. V takovém případě mohou být osoby evakuování ze záplavového území, ihned.


Orientační limity srážek pro SPA dle doporučení ČHMÚ >>


Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím obecního rozhlasu nebo megafonů, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce, informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek obce Březiny.


OPIS HZS Pardubického kraje

HZS Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, opis@pak.izscr.cz

Tel.: 466 060 112, 466 060 123, 466 060 111

Tel. Mob.: Pracovní - 606 387 094, Krizový - 725 090 510