Pracovní skupiny povodňové komise obce Březiny


V závislosti na předpokládaném vývoji povodňové situace svolá předseda celou PK. Při dosažení limitů pro II. příp. III. SPA a určí z jednotlivých členů PK, příp. dalších pracovníků OÚ pracovní skupiny včetně rozdělení do směn:1. odpovědné za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace

 • kontakt na předpovědní a hlásnou službu (ČHMÚ Brno, VH dispečink Brno)
 • kontakt na hlídkovou službu, PK Křižánky, PK Krásné, PK Pustá Rybná
 • vyvěšování aktuálních informací na informačních místech (vybrané úřední desky)
 • informování občanů v ohroženém území s výzvou k odvozu motorových vozidel a s upozorněním na možnost evakuace
 • informování firem v ohroženém území s výzvou k odvozu motorových vozidel a k zahájení činnosti dle jejich povodňových plánů

2. odpovědné za zajištění technických prostředků na ochranu před povodněmi

 • prověřit připravenost mechanizačních prostředků a potřebného materiálu (lomový kámen, panely, písek, pytle, mobilní zábrany apod.) u stavebních firem a smluvně zajištěných organizací (SDH, HZS)
 • ve spolupráci se správcem toku organizovat rozvoz materiálu pro potřeby zabezpečovacích a záchranných prací

3. odpovědné za vnitřní organizaci činností PK

 • zajištění vozidel OÚ včetně jejich označení,
 • zajištění pracovních pomůcek (papíry, psací potřeby, kalkulačky apod., mapy jsou přílohou tohoto povodňového plánu)
 • zajištění mobilních telefonů, fotoaparátů, videokamer, ev. fm/kv vysílaček
 • zajištění občerstvení a stravování
 • zajištění prostor a prostředků pro odpočinek a přespání
 • zajištění prostor a prostředků pro sušení oděvů a obuvi

4. odpovědné za ochranu a vyklizení objektů a budov OÚ

 • zajištění prostor a prostředků pro sušení oděvů a obuvi
 • vyklizení archivů, kanceláří a dalších prostor ve sklepech a přízemích jednotlivých budov obce (přemístění materiálů do vyšších pater)
 • zabezpečení budov proti rabování, odpojení energií (spolupráce s vlastníky budov)

5. odpovědné za zajištění ochrany energií a spojů

 • spolupráce se správci energetických a spojových sítí a pomoc při opravách, nabíjení baterií

6. odpovědné za zajištění zásobování vodou

 • spolupráce s organizací spravující vodovody a kanalizace
 • monitorování stavu v zásobování vodou, cisterny, místa pro rozmístění
 • pomoc při zajišťování oprav a nouzového zásobování vodou

7. odpovědné za zajištění zdravotního a hygienického zabezpečení

 • monitorování postižených oblastí z hlediska zdravotního a hygienického
 • spolupráce a pomoc orgánů zdravotní a hygienické služby
 • organizování převozu nemocných a zraněných občanů

8. odpovědné za zajištění dopravní obslužnosti a zásobování obyvatel

 • monitorování průjezdnosti komunikací, uzávěr
 • organizování objízdných tras v postižených oblastech
 • zajištění náhradního zásobování potravinami a humanitární pomocí

9. odpovědné za zajištění evakuace a náhradního ubytování obyvatel

 • sběr počtů a evidence obyvatel, které je nutno evakuovat
 • prověření určených evakuačních míst - v příloze
 • zajištění autobusů pro evakuaci (KPK Pardubického kraje)
 • vyrozumění obyvatel o evakuaci (rozhlas, mobilní megafony – OÚ, HZS)

10. odpovědné za zajištění pořádku a ochrany majetku

 • v postižených oblastech spolupráce s Policií ČR

11. odpovědné za evidenční a dokumentační práce

Určení zapisovatele do povodňové knihy - nutno zapisovat veškeré údaje o průběhu povodně, činnosti PK a ostatních účastníků povodňové ochrany, zabezpečovacích a záchranných prací apod. včetně časových údajů a jmen

 • sběr podkladů pro hodnotící zprávu o povodňové situaci a pro dokladování majetkové újmy v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně PK
 • spolupráce s PK ORP Polička při označování dosažených hladin
 • zakreslování zaplaveného území, poruch hrází apod.
 • fotodokumentace nebo video dokumentace povodňové situace