Analýza časových možností


U nížinných toků lze povodeň úspěšně předpovídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby. Povodí Svratky v zájmovém území však patří k vrchovino-nížinné oblasti, lze tedy povodeň předvídat jen relativně úspěšně na základě hydrometeorologické předpovědní služby, i když postupové doby jsou podstatně kratší než u nížinných toků. Vysoké vodní stavy se vyskytují zejména na jaře při tání sněhu a v létě po prudkých deštích a přívalových srážkách. Rychlost postupu čela povodňové vlny je přibližně 3 m/s.

U toku Svratky na území obce Březiny - má povodeň náhlý, rychlý a krátkodobý charakter, převážně po vydatných letních srážkách lokálního charakteru, příp. po náhlém oteplení a tání sněhu v jarním období. Tyto povodňové situace na základě předpovědní služby prakticky nelze předvídat. Proto by měly být řešeny operativní činností povodňové komise obce Březiny.

Do této kategorie povodní se řadí i povodně z přívalových srážek (bleskové povodně), které vznikají při dlouhotrvajících vydatných deštích, které se drží na jednom místě.

Povodňová ochrana v těchto oblastech by měla být zaměřena na pravidelnou a účinnou prevenci a na okamžité informování obyvatel při riziku výskytu těchto povodní.

Tab. 3   Postupové doby povodňových průtoků na řece Svratce

Tok

Úsek

Délka

[km]

Postupová doba [hodin]

Svratka

pramen – obec Březiny

31

5 h 44 min

 

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina či hodnota srážek, směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci se správcem povodí (Povodí Moravy, Lesy ČR).