Hydrologické údaje


Hlavním recipientem katastrálního území obce Březiny je vodní tok Svratka, který vymezuje jižní hranici katastrálního území obce ve směru jihozápad - severovýchod. Pod Dalečínem se řeka vlévá do vodní nádrže Vír.

Vodní tok Svratka při průtoku katastrálním územím obce Březiny v úseku ř. km 139,351 – 142,901 protéká upraveným korytem, zbývající část vodního toku Svratka protéká korytem neupraveným. Vodní tok Svratka protéká sevřeným údolím, jeho trasa silně meandruje, podélný spád toku je značný.

Bezejmenné levostranné přítoky vodního toku Svratka protékají severní částí katastrálního území obce Březiny ve směru sever - jih. Bezejmenné pravostranné přítoky protékají neupraveným korytem. Tyto bezejmenné levostranné přítoky vodního toku Svratky jsou ve správě Lesů ČR, s.p., správa toků - Oblast povodí Moravy, se sídlem ve Vsetíně.

Inundační území je zde úzké, rychlost vybřežené vody však může způsobit velké škody na majetku občanů i obce. Dojde k zaplavení i místní zpevněné komunikace. Možnost vzniku zátarasů u kapacitně nedostatečných mostů a propustků na bezejmenných tocích zvyšuje pravděpodobnost vybřežení vod.

Ke zvýšeným průtokům ve vodním toku Svratky dochází vzhledem k velikosti a tvaru povodí a vzhledem k situování povodí (horní úsek toku), zejména při prudkých letních místních přívalových deštích a v jarním období při náhlém tání sněhu.

Na základě popsaných vodních toků Svratky a bezejmenných přítoků, které ať už přímo nebo nepřímo ovlivňují případné povodňové stavy v obci Březiny, lze jednoznačně konstatovat největší nebezpečí vleklé povodně od řeky Svratky a nebezpečí povodně z přívalových srážek jak od Svratky, tak od jejích bezejmenných přítoků protékajících intravilánem obce. Riziko povodní se v budoucnosti pravděpodobně ještě zvýší v důsledku globálních klimatických změn. 


Protipovodňová opatření v zájmovém území

V zájmovém území může docházet k bleskovým povodním a bahnotokům při přívalových srážkách. Jedná se o jev, který lze stěží předvídat. Obranou je posílení retenčních schopností krajiny, realizace liniových opatření na zemědělské půdě  (remízky, meze, příkopy, zatravnění) a také přírodě  blízká opatření na menších tocích, jako jsou např. suché poldry.